T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Sakarya Sapanca İlçe Halk Kütüphanesi

Amaç ve İşlev ve Görevlerimiz

Amacımız;

Halk kütüphaneleri; cins, yaş, ırk, milliyet, din, dil farkı gözetmeksizin her kesimden kullanıcıya, her türlü kütüphane materyalini çeşitli iletişim yolları ile ücretsiz hizmete sunarak, onlara ömür boyu eğitim ve boş zaman değerlendirme imkânı sağlamaktır. Ayrıca toplumun ekonomik, sosyal, kültürel ve teknik kalkınmasını desteklemek, ülke içi ve dışı kütüphanelerle, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak bilgi akışını sağlamaktır. Dolayısıyla, dünya barışının korunmasına önemli katkı sağlamaktır.

İşlevlerimiz;

a) Halkın bilgi edinme gereksinimini karşılamak.
b) Bireysel ve yaşam boyu öğrenme çabalarını desteklemek.
c) Başta çocuklar olmak üzere, bölge halkında okuma kültürü ve kütüphane kullanma alışkanlığı yaratır ve güçlendirmek.
ç) Toplumun bilgi okur-yazarlığı becerisi kazanmasını ve geliştirmesini sağlamak.
d) Her düzeyde örgün ve yaygın eğitimi desteklemek.
e) Çocuk ve gençlerin zihinsel yaratıcılıklarını geliştirmelerini destekler ve bu yönde fırsatlar sağlamak.
f) Öncelikle bulunduğu bölge olmak üzere, toplumun kültürel ve sosyo-ekonomik kalkınmasına destek sağlamak.
g) Toplumda kültürel mirasa, sanata ve bilime karşı duyarlılık oluşturur ve bu bilincin geliştirilmesini sağlamak.
ğ) Somut olmayan yerel kültür mirasının toplanması, düzenlenmesi, korunması, kullandırılması ve geleceğe aktarılmasına         katkı sağlamak ve sözlü geleneği desteklemek.
h) Kültürler arası diyalogu geliştirmeye katkı sağlamak.

Ana Görevimiz;

Kütüphanemizin ana görevi, her yaş ve her seviyedeki vatandaşlarımızın çeşitli konulardaki eserlerden ücretsiz olarak yararlanmalarını sağlamaktır. Bunun yanında ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak, kütüphanelerimize kazandırılan eserleri, okuyucuya sunmak, vatandaşlarımızın ülkemizin bölünmez bir bütün olduğu hususunda bilinçlenmelerine, gençlerimizin milli ahlak ve terbiye kurallarına, geleneklerimize bağlı insanlar olarak yetişmelerine, edebiyat ve düşünce hayatımızın en iyi ve en yeni ürünlerini tanımalarını sağlamak ve yardım etmektir.
 


Diğer Görevlerimiz;

a) Amacı doğrultusunda kütüphane materyali seçer, sağlar; kütüphanecilik teknik ve yöntemlerine uygun olarak               
    düzenlemek ve  kullanıcıların hizmetine sunmak.
b) Kütüphane materyalini kütüphane dışında kullanılmak üzere ödünç vermek.
c) Kullanıcılar tarafından aranan, ancak kütüphanede bulunmayan materyali sağlamak ya da kullanıcıları bu materyalin
    bulunduğu kütüphanelere yönlendirmek.
ç) Bulunduğu bölgenin kültürel, sosyal, tarihi ve ekonomik yapısı ile ilgili yerel derme oluşturmak ve hizmete sunmak.
d) Yerel girişimcilere ve yerel ekonomik gruplara bilgi gereksinmelerini karşılayacak bilgi hizmetlerinin organizasyonunu
    yapmak.
e) Kullanıcı rehberliği ve danışma hizmeti vermek.
f) Gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulmuş veya kurulacak olan halka açık özel kütüphanelerin teknik iş ve işlemlerine
    rehberlik etmek.
g) Tüm yaş grupları için sanatsal, bilimsel, eğitici ve kültürel etkinlikler düzenlemek, mevcut etkinliklere katılım ve destek
    sağlamak.
ğ) Kütüphane hizmetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla, çevresindeki diğer kamu kurumları, yerel yönetimler,
    eğitim, öğretim, kültür-sanat, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü kişilerle işbirliği yapmak.
h) Yerleşik kütüphane hizmetinden yararlanamayan yerleşim birimlerine gezici kütüphane aracı ile hizmet götürmek.
ı) Engelli, hasta, yaşlı ve eve bağımlı kişiler için uygun hizmetler sunmak.
i) Kadınlara yönelik pozitif ayrımcılığı desteklemek amacıyla özel hizmetler sunmak.
j) Derleme işlerini, yürürlükteki derleme mevzuatı hükümlerine göre yürütmek.
k) Yürürlükteki mevzuat doğrultusunda kütüphane hizmeti ile ilgili diğer görevleri yerine getirmek.